Michalici

AKTUALIZACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO + informacja z otwarcia ofert i wyboru oferenta

25-06-2020

facebook twitter
Aktualizacja ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych + informacja z otwarcia ofert i wyboru oferenta

Aktualizacja ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: "Instalacja gruntowych pomp ciepła dla nowej części budynku Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym".

Data ogłoszenia: 25.06.2020 roku 

W związku z aktualizacją ZAPYTANIA OFERTOWEGO termin składania ofert wyznacza się na dzień 10.07.2020 roku. Aktualizacja ZAPYTANIA OFERTOWEGO objęła uzupełnienie jego treści o punkt XVII, pozostałe zapisy w zapytaniu i załączone do niego dokumenty nie uległy zmianie.

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a
tel. +48 660 707 028, fax +48 13 433 92 62
e-mail: sanktuarium@michalici.pl
adres strony internetowej: https://sanktuarium.michalici.pl/
NIP 6841730740
Regon 040075828

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie o wartości powyżej 50 000 zł (netto), zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji finansowanych z pożyczki na zadanie inwestycyjne z Ochrony Atmosfery (WGOŚiGW), w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest instalacja gruntowych pomp ciepła dla nowej części budynku Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
w Miejscu Piastowym.
Zamówienie obejmuje montaż kaskady dwóch gruntowych, elektrycznych pomp ciepła o łącznej mocy 144,4kW (2 x 72,2kW), podłączenie do istniejącego dolnego źródła ciepła w postaci kolektora gruntowego pionowego. Zaprojektowano trójmedialne pompy ciepła posiadające dwa obiegi górnego źródła posiadające budowę dwumodułową lub z użyciem dwóch sprężarek o nominalnej mocy minimum 144,4kW z możliwością pracy z płynną zmienną wydajnością od 20% do 100% mocy grzewczej oraz
z możliwością chwilowego zwiększenia mocy do 160 kW, o współczynniku COP ≥4,6 (dla parametrów podanych 0/35 oC, PN14511 ∆t =5K.

Minimalne wymagania techniczne stawiane pompom ciepła:

– Budowa pompy dwumodułowa lub dwusprężarkowa.
– Układ sterowania pomp oparty na płynnym sterowaniu przy pomocy centralnego sterownika modułu master wszystkimi modułami.
– W przypadku awarii jednego modułu drugi moduł powinien zapewnić możliwość pracy z wydajnością min. 45% wydajności do momentu interwencji serwisu.
– Sterownik z pracą w sieci dwóch modułów lub pomp sprężarkowych tzw. tryb master-slave.
– Elektroniczny układ pomiaru ciśnienia układu freonowego zarówno dla skraplania jak i parowania.
– Sterownik z kalendarzem tygodniowym umożliwiający ustawienia obniżeń pracy systemu co 30 minut.
– Układ grzania pracujący z algorytmem pogodowym bez systemu podmieszania, pracujący w oparciu o zbiornik buforowy, w którym utrzymywana jest temperatura na podstawie ustawionej krzywej grzewczej.
– Pompa ciepła powinna posiadać możliwość pracy z algorytmem pogodowym, który umożliwi uzyskanie żądanej temperatury w zasobniku buforowym.
– Pompa powinna mieć możliwość podgrzewu ciepłej wody użytkowej do temperatury +80 oC bez dodatkowych grzałek elektrycznych.
– Konstrukcja pompy na bazie wysokowydajnych wymienników płytowych i sprężarek typu scroll.
– Współczynnik COP minimum 4,6 (0/35 oC).
– Kontrola obsługi drugiego źródła ciepła (awaryjnie szczytowo węzeł cieplny).
– Możliwość współpracy z kolektorami słonecznymi.
– Możliwość pracy w kaskadzie.
– Możliwość aktywnego i pasywnego chłodzenia.
– Zabezpieczenia prądowe, temperaturowe oraz w postaci presostatów.
– Zabezpieczenia wewnętrzne sprężarki przed przeciążeniem typu klinom.
– Zabezpieczenia elektryczne nadmiarowo – instalacyjne i silnikowe.
– Zabezpieczenia przeciwzanikowe fazy i kierunku fazy.
– Przekaźnik czasowy opóźniający w celu opóźnienia załączeń sprężarki.
– Zabezpieczenia w postaci presostatów elektronicznych dla obiegu termodynamicznego.
– Zabezpieczenie w postaci presostatu elektronicznego dla obiegu dolnego źródła.
– Czujniki temperaturowe dodatkowo zabezpieczające obieg termodynamiczny.
– Optymalizacja pracy sprężarki – wyłączanie sprężarki na czas.

Zamówienie obejmuje również montaż 2 zbiorników buforowych o pojemności minimum 800 l, dla potrzeb klimatyzacji chłodnicy zrzutowej oraz wymienników chłodzenia pasywnego (2 szt.) wraz z wszystkimi pompami obiegowymi potrzebnymi do działania systemu (dolnego źródła ciepła - 2 szt., górnego źródła ciepła 4 szt., centralnego ogrzewania, wody lodowej - 2 szt., zrzutu ciepła - 2 szt.). System również będzie produkował wodę lodową na potrzeby chłodzenia aktywnego, w tym celu będzie zamontowany wymiennik płytowy zrzutu ciepła, a obieg chłodnicy zrzutowej napełniony będzie odpowiednią mieszanką glikolową.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Zapytanie ofertowe [POBIERZ]
2. Formularz oferty z załącznikami od 1 do 7 [POBIERZ]
3. Koncepcja techniczna [POBIERZ]
4. Wzór umowy [POBIERZ]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Liczba złożonych ofert – 1
Oferent – "HIBERNATUS" Sp. z o.o., ul. Iwańskiego 9, 34-100 Wadowice
Oferowana cena brutto – 470 475,00 zł
Proponowany termin realizacji – od 1 do 31 sierpnia 2020 r.
Proponowana gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy
Proponowana gwarancja na użyte materiały i urządzenia – 36 miesięcy

INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY
Wybrany wykonawca – "HIBERNATUS" Sp. z o.o., ul. Iwańskiego 9, 34-100 Wadowice
Oferowana cena brutto – 470 475,00 zł
Proponowany termin realizacji – od 1 do 31 sierpnia 2020 r.
Proponowana gwarancja na wykonane roboty – 60 miesięcy
Proponowana gwarancja na użyte materiały i urządzenia – 36 miesięcy