Michalici

Warsztaty ikonopisarskie – informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

25-05-2021

facebook twitter
Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ogłasza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty...

Miejsce Piastowe, dnia 4 czerwca 2021 r.

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W ramach zapytania ofertowego dotyczące organizacji i przeprowadzenia warsztatów ikonopisarskich w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” wybrano następującą ofertę:

1) Fundacja im. Jana Grudysza – Krosno ul. Mickiewicza 31 – cena netto 46 000,00 PLN, cena brutto 46 000,00 PLN.

 

 

Miejsce Piastowe, dnia 25 maja 2021 r.

Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ogłasza Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 50 tys. złotych netto, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r. z zachowaniem zasady konkurencyjności oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 poz.121 z późn. zm.), na przeprowadzenie warsztatów ikonopisarskich w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”.

Szczegóły w dokumentach do pobrania poniżej:

Formularz oferty – POBIERZ
Klauzula antykorupcyjna – POBIERZ
Projekt umowy – POBIERZ
Załącznik nr 1 do Formularza oferty – POBIERZ
Załącznik nr 2 do Formularza oferty – POBIERZ
Załącznik nr 3 do Formularza oferty – POBIERZ
Załącznik nr 4 do Formularza oferty – POBIERZ
Załącznik nr 5 do Formularza oferty – POBIERZ
Zapytanie ofertowe PDF – POBIERZ