Michalici

Zapytanie ofertowe – zarządzanie projektem

12-02-2020

facebook twitter
Zapytanie ofertowe  – ogłoszenie o zamówieniu na zarządzanie projektem pn.: "Termomodernizacja budynków Kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadz. Św. Michała Archanioła w M. Piastowym"

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapytanie ofertowe  – ogłoszenie o zamówieniu na zarządzanie projektem pn.: „Termomodernizacja budynków Kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”

Data ogłoszenia: 12.02.2020 roku

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a
tel.: +48 660 707 028, Fax:+48 13 433 92 62
e-mail: kjs1@op.pl
adres strony internetowej: sanktuarium.michalici.pl
NIP: 6841730740
Regon: 040075828

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienia o wartości od 20 tys. netto do 50 tys. zł netto, zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania projektem pn.: „Termomodernizacja budynków Kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Rozliczanie projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi NFOŚiGW:

 • przygotowanie projektów opisów dokumentów księgowych zgłaszanych do rozliczania we wnioskach o wypłatę środków, zgodnie z wytycznymi konkursu;
 • prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie przez Beneficjenta kosztów na realizację przedsięwzięcia;
 • przygotowanie wniosków o wypłatę środków w GWPK zgodnie z harmonogramem wypłat refundacji i zaliczki,
 • nadzór nad terminowym i zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym rozliczaniem realizowanego projektu, w tym przede wszystkim weryfikacja kwalifikowalności wydatków w ramach projektu;
 • rozliczanie pożytków z tytułu zainwestowania przekazanych przez NFOŚiGW kwot dotacji;
 • przygotowanie raportów rocznych i końcowego;
 • rozliczenie efektu rzeczowego;
 • potwierdzenie efektu ekologicznego;
 • przygotowanie oświadczenia o realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Umową o dofinansowanie nr 580/2019/Wn09/OA-TR-ku/D;
 • przygotowanie i aktualizacja innych dokumentów wymaganych przez NFOŚiGW w celu realizacji projektu;
 • przygotowanie dokumentacji fotograficznej prowadzonego projektu.

2. Doradztwo w zarządzaniu i realizacji:

 • monitorowanie danych związanych z realizacją projektu (wskaźniki projektu, cele projektu, wydatki, itp.);
 • nadzór nad prawidłową i zgodną z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacją zadań określonych w projekcie, przygotowanie pism przewodnich kierowanych do NFOŚiGW;
 • aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku wystąpienia różnic wartościowych lub ilościowych po wyłonieniu wykonawców;
 • opracowanie zestawienia zmian jakie zaszły w harmonogramie;
 • nadzór nad zgodnością podejmowanych przez Zamawiającego działań z projektem oraz procedurami obowiązującymi przy realizacji programów finansowanych ze środków krajowych;
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych programowych oraz innych regulacji prawnych mających wpływ na prawidłowe rozliczanie projektu, przy zachowaniu aktów wewnętrznych Zamawiającego;
 • opracowanie zasad przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem (archiwizacja dokumentacji) zgodnie z wytycznymi konkursu;
 • kompletacja dokumentacji projektowej;
 • reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z NFOŚiGW oraz z zewnętrznymi podmiotami;
 • zarządzanie zagrożeniami i ryzykami w projekcie i informowanie o tym Zamawiającego;
 • weryfikowanie zgodności działań prawnych i technicznych z projektem;
 • weryfikowanie ofert przetargowych złożonych w związku z realizacją projektu pod kątem ich zgodności z projektem;
 • uczestniczenie w spotkaniach projektowych na żądanie Zamawiającego;
 • asysta podczas kontroli projektu;
 • przygotowywanie wzorów umów z wykonawcami.

3. Doradztwo techniczne.

 • wsparcie na etapie prowadzenia postępowań i oceny złożonych ofert m.in. poprzez opiniowanie przygotowanych odpowiedzi do treści zapytań ofertowych;
 • wsparcie przy dokonywaniu oceny merytorycznej ofert przy współpracy z Zamawiającym, w tym: oceny wartości merytorycznej proponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, doświadczenia zespołu potencjalnych Wykonawców oraz oceny zaoferowanych rozwiązań;
 • wsparcie przy weryfikacji planów prac i harmonogramów wykonawczych przygotowanych przez Wykonawców.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Zapytanie ofertowe (plik) – POBIERZ
 2. Załącznik nr 1 do formularza oferty (plik) – POBIERZ
 3. Załącznik nr 2 do formularza oferty (plik) – POBIERZ