Michalici

Wspólnoty

Stowarzyszenie „Powściągliwość i Praca”

Stowarzyszenie „Powściągliwość i Praca” im. Bł. Bronisława Markiewicza czuje się spadkobiercą i kontynuatorem idei i działalności swego Patrona. On to w 1898 roku założył świeckie Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” i zaczął wydawać miesięcznik pod tym samym tytułem. Stowarzyszenie, które jest zrzeszeniem  fizycznych osób związanych ideowo ze Zgromadzeniem św. Michała Archanioła podkreśla wciąż aktualną myśl ks. Markiewicza: „Tylko powściągliwość i praca realizowana w duchu Któż jak Bóg, może uratować współczesny świat”.

Do zadań Stowarzyszenia należy m.in.:
1) dziękowanie Bogu za dar życia, za dar wiary i Jego opatrzność;
2) praktykowanie umiarkowanego i oszczędnego stylu życia z myślą o godnym życiu w rodzinie;
3) służenie pomocą zubożałym i dotkniętym uzależnieniami rodzinom i pozyskiwanie dla tych zadań niezbędnych środków materialnych;
4) obrona życia i propagowanie zasad chrześcijańskich w kształtowaniu postaw moralnych;
5) pomoc osobom uzależnionym i zniewolonym – w szczególności przez alkoholizm, narkomanię, hazard, pornografię i gry komputerowe;
6) organizowanie i prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki uzależnień oraz życia rodzinnego;
7) prowadzenie działalności wydawniczej i korzystanie z innych środków społecznego przekazu wspierających zadania Stowarzyszenia.

Duchowym opiekunem Stowarzyszenia jest ks. Jan Seremak CSMA.     

WRÓĆ