Dokąd zmierzam? Medytacja o grzechu

Obecna medytacja to wejście do drugiego etapu programu „Jestem Czwarty”. Ten etap nosi nazwę „Quo vadis?” Chodzi w nim o uświadomienie sobie tego, co jest moją przeszkodą na drodze do Czwartego Miejsca w Niebie, a także o opracowanie metody walki z tymi przeszkodami. W tej części inspiruje nas swoiście rozumiana zasada ks. Bronisława Markiewicza „powściągliwość i praca”. Powściągliwość to walka z grzechami i złymi skłonnościami, zaś praca to wszelki wysiłek podjęty na drodze do Nieba.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W postawie skupienia uświadom sobie obecność Boga TU i TERAZ

Proś Ducha Świętego o serce i umysł otwarte na Boga, który przychodzi do Ciebie w Swoim Słowie. Proś Go także o pomoc w nazwaniu swojego grzechu po imieniu oraz znalezieniu sposobu walki z nim.

SŁOWO (Wj 20,1-17)

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”. 

PUNCTA

1. Zasady dla wolnych ludzi na drogę do Ziemi Obiecanej

Uświadom sobie, że przykazania zostały dane Izraelitom po opuszczeniu niewoli. Są to zasady dla ludzi, którzy chcą być wewnętrznie wolni. Są to także wskazówki na drogę do Ziemi Obiecanej – dla nas jest nią Czwarte Miejsce, czyli Niebo. Przeczytaj wszystkie przykazania w takim kontekście.

2. „Zachowuj przykazania”

Bóg, który zaprasza mnie do Czwartego Miejsca, do szczęścia wiecznego mówi „zachowuj przykazania”. Oznacza to, że grzech nigdy nie jest drogą do szczęścia. Spójrz na swoje grzechy w świetle przykazań i grzechów głównych. Zobacz, jakie są skutki nieprzestrzegania przykazań, czyli popełniania grzechów w Twoim życiu, w relacjach, jakie wady zbudowałeś, popełniając je.

Dekalog
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Grzechy główne:
1. Pycha
2.  Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

3. Słaby punkt: przeszkoda na drodze do Czwartego Miejsca

Grzech to przeszkoda na drodze do Szczęścia. Na którym z tych przykazań najczęściej się potykasz? Jakie są Twoje główne grzechy? Co możesz z nimi zrobić? Zrób postanowienie, pamiętając o dwóch zasadach zaczerpniętych od św. Ignacego Loyoli:

  1. „agere contra” – „działać przeciwnie” (pychę lecz pokorą, narzekanie zastępuj dostrzeganiem dobra, itp.)
  2. „jeden klin wybija się drugim klinem” – złą skłonność zastępuj dobrą skłonnością (np. jeśli podnoszenie głosu jest Twoim sposobem na rozładowanie emocji, to spróbuj znaleźć inny sposób odreagowywania, np. spacer czy sport, itp.)

Stwórz sobie postanowienia do Twoich głównych grzechów, opierając się na tych zasadach.

Rozmowa z Jezusem

Porozmawiaj z Jezusem o swoim grzechu, o tym wszystkim, co będzie przeszkodą na Twojej drodze do Czwartego Miejsca (szczęścia wiecznego). Proś o wsparcie Jego łaski, powierz Mu swoje postanowienia dotyczące tych grzechów.

Ojcze nasz…

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)