Michalici

Zaproszenie do złożenia oferty na renowację i konserwację ceglanych elewacji zewnętrznych i kamiennych detali architektonicznych budynku plebani w Miejscu Piastowym

30-12-2023

facebook twitter
Zaproszenie do złożenia oferty na renowację i konserwację ceglanych elewacji zewnętrznych i kamiennych detali architektonicznych budynku plebani w Miejscu Piastowym

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zaproszenie do złożenia oferty na renowację i konserwację ceglanych elewacji zewnętrznych i kamiennych detali architektonicznych budynku plebani w Miejscu Piastowym

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Miejscu Piastowym 

ul. Dukielska 27, 38-430 Miejsce Piastowe.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz UCHWAŁĄ NR LXXXI/496/2023 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE  z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na remoncie elewacji budynku plebani w Miejscu Piastowym, według technologii i zakresu wskazanych w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

Zakres prac:Elewacja ceglana: dezynsekcja, usunięcie spoinowania, usunięcie zdegradowanych cegieł, uzupełnienie ceglanego wątku, uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle kitami mineralnymi, mycie powierzchni chemiczne i parą wodną, odsolenie metoda swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska, uzupełnienie spoin, wzmocnienie i hydrofobizacja wątku, scalenie kolorystyczne;

Kamienny cokół: demontaż kostki chodnikowej przy cokole, dezynsekcja, usuwanie nawarstwień biologicznych, wzmocnienie strukturalne, wykucie spoin, piaskowanie kamiennego lica cokołu, usunięcie zacierek i plomb cementowych, odsalanie kamieni, wymiana zdegradowanego budulca z powtórzeniem wielkości i kształtu kamieni, uzupełnienie ubytków metoda flekowania, uzupełnienie mniejszych ubytków masami mineralnymi, uzupełnienie spoin, hydrofobizacja.

4.                                        Warunki realizacji zamówienia:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: do realizacji zamówienia publicznego tj. kierowania albo samodzielnego wykonywania prac opisanych w pkt. 1 Zaproszenia, skieruje osoby spełniające wymogi art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5. Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

6. Kryteria oceny i wyboru oferty: Cena (C) – waga kryterium 100 pkt

7. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2024 r. w siedzibie Zamawiającego tj. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Miejscu Piastowym, ul. Dukielska 27, 38-430 Miejsce Piastowe.

 

8.                                           Do oferty należy dołączyć:

a.                                                     Formularz ofertowy

b.                           Dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę wykonującą zamówienie warunków opisanych w pkt. 3.1. Zaproszenia.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania są dostępne:

(Link do naszego BIP - ogłoszenia i przetargi),

(strona internetowa parafii)

 

https://bip.miejscepiastowe.pl/auction/renowacja-i-konserwacja-ceglanych-elewacji-zewnetrznych-i-kamiennych-detali-architektonicznych-budynku-plebani-w-miejscu-piastowym?m=442&l=2

Załączniki: 

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Wzór umowy 

Załącznik 3 Dokumentacja techniczna 

Zaproszenia do złożenia oferty